Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie

Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie (montering av 6000 T armering); Strabag S.A.
Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie Utbygging av Mondi-fabrikk i Świecie